Nejvýznamnější stanoviska na podporu vědecky podložené
ochrany přírody v Národním parku Šumava (NPŠ)


V průběhu posledních let se k otázce ochrany vzácných biotopů nalézajících se v Národním parku Šumava vyjádřil nespočet kvalifikovaných odborníků z ČR i zahraničí. Níže uvedený přehled je jen stručným výtahem nejvýznamnějších prohlášení a stanovisek, jež vypracovali světově významní odborníci (ředitelé evropských národních parků nebo mezinárodních ochranářských organizací) či které jsou stanoviskem významných českých i mezinárodních vědeckých společností zabývajících se ochranou přírody.

Přehled nejdůležitějších stanovisek a dopisů

Celkem se tak na podporu zachování bezzásahových oblastí na cca 340 km2, což je zhruba polovina současné rozlohy NPŠ, vyjádřily v průběhu posledních let tisíce českých i zahraničních odborníků a desítky nejvýznamnějších vědeckých organizací z ČR i celého světa. Patří mezi ně:

České vědecké instituce: Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky, Biologické centrum Akademie věd ČR, Centrum pro výzkum biodiverzity, Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci, Muzeum přírody Český ráj, Daphne ČR - Institut aplikované ekologie

České vědecké společnosti: Česká botanická společnost, Česká společnost ornitologická, Česká společnost entomologická, Česká zoologická společnost, Česká společnost pro krajinnou ekologii, Česká limnologická společnost, Česká společnost experimentální biologie rostlin

Zahraniční národní parky: Kalkalpen NP (Austria), Central Balkan NP (Bulgaria), Swiss NP, Retezat NP (Romania), Majella NP (Italy), Borjomi-Kharagauli NP (Georgia), Rila National Park (Bulgaria), Association of Natural Protected Area Administrations (Romania),

Zahraniční vědecké instituce: Department of Botany University of Regensburg (Germany), Department of Biology University of Aveiro (Portugal), Ecological Economics Centre, University of Warsaw (Poland), Dept of Agricultural & Environmental Sciences, Ecology Section, Zaragoza University (Spain), Association for Biological Research, (Croatia), Botanic Gardens, Jagiellonian University, Cracow (Poland), Carpathian Wildlife Research, Polish Academy of Sciences (Poland)

Zahraniční vědecké společnosti: WWF International a několik jejích regionálních složek (Francie, Holandsko, Rumunsko, Rakousko, Danube Carpathian Programme, Mediterranean Programme, European Policy Office), IUCN a několik jejích speciálních skupin (Wilderness Specialist Group, Spanish National Committee), The Nature Conservancy in Europe, Birdlife Europe, European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe, Central & East European NGO network, Rewilding Europe, European Centre Nature Conservation, European Nature Trust, Natuurmonumenten, Planta Europa Foundation, WILD (US), Wildland Research Institute, Sussex Wildlife Trust, Pro Natura Italy, PAN Parks Foundation, The Wyss Foundation, Estonian Fund for Nature, Transylvanian Carpathia Society, Institute of Nature Conservation (Albania), Royal Society of Wildlife Trusts (UK), Fundacion Naturaleza y Hombre (Spain), Foundation Temperatio, Asociatia Speologica Exploratorii, Regionaal Landschap Kempen en Maasland (Belgium), Gardes Nature de France, Conservation Carpathia Foundation, IESS (Ukraine), Landesbund fur Vogelschutz in Bayern (Germany), The Caucasus Nature Fund, Conservation Capital, Plantlife International, Wild Wonders of Europe, Natural Heritage Foundation (Poland), Birdlife Austria, Romanian Ranger Association, Wetlands International Network, A Rocha International, NABU International, Fauna and Flora International, Conservation International, Global Nature Fund, Speleogical Club of Romania, Europarc Deutschland, Frankfurt Zoological Society (Germany), Gesellschaft zur Forderung das Nationalparks Harz e.V., Center of Waddensea and North Sea (The Netherlands), Syzygy Consultancy (Netherlands), Ecologic Consultancy (Bulgaria), Baltic Environmental Forum (Lithuania)


Přehled nejdůležitějších stanovisek a dopisů:
2017 - Otevřený dopis prof. Kindlmanna premiérovi ČR
Prof. Kindlmann ve svém dopise srovnává dva přístupy k problému ochrany šumavské přírody ve světle novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Nabádá pana premiéra, aby vahou své osobnosti apeloval na poslance Parlamentu ČR, nechť hlasují pro novelu Zákona o ochraně přírody a krajiny, připravenou ministrem Brabcem a odhlasovanou Poslaneckou sněmovnou a nechť jednoznačně odmítnou devastující a diletantské pozměňovací návrhy, jež jim poslal zpět Senát ČR.
2017 - Výzva stovek vědců k odmítnutí senátního pozměňovacího návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny
Celkem 394 českých vědeckých pracovníků, z toho 180 čelních představitelů vysokých škol, profesorů či docentů, 14 vysokých škol, vědeckých ústavů a odborných společností, i 4 bývalí ministři životního prostředí se sjednotili k podpoře výzvy adresované poslancům. Cílem je odmítnutí senátního pozměňovacího návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Senátní návrh podle vědců zcela obrací smysl novely, ochranu přírody vážně ohrožuje a vrací v této oblasti Českou republiku o několik desetiletí zpět.
        Tisková zpráva o výzvě
2017 - Stanovisko Učené společnosti České republiky k navrhované novele zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Učená společnost ČR je velmi znepokojena stanoviskem Senátu ČR, který většinou jediného hlasu vrátil do Poslanecké sněmovny ČR k opětovnému projednání v prosinci 2016 schválenou vládní novelu zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Pozměňovací návrhy připravené Senátem ČR zcela ignorují moderní pohled na ochranu přírody a vědecky prokázanou mimořádně úspěšnou obnovu přírody v národních parcích. Naopak vrací situaci před rok 1989 a de facto likvidují připravenou novelu, představující úspěšný a pečlivě vyjednaný kompromis mezi minimalizací zásahů do přírody na zlomku našeho území a zájmy místních samospráv. Učená společnost ČR apeluje na poslance, aby novelu zákona schválili v původním znění.
2016 - Rezoluce světového kongresu Mezinárodní unie ochrany přírody ostře kritizuje český přístup k ochraně NP Šumava
Světový kongres IUCN (Mezinárodní unie ochrany přírody), jejíž je Česká republika členem a jejíž usnesení je proto povinna plnit, schválil dne 6.9.2016 na Havaji rezoluci k nápravě péče o NP Šumava. Rezoluce konstatuje, že Šumava je dle mezinárodních kritérií národním parkem (kategorie II dle klasifikace IUCN), že však Česká republika nedodržuje doporučení Světové komise pro chráněná území o potřebě urychlit přechod do bezzásahové péče na většině území parku. Podle rezoluce je proto nezbytné, aby byla rozloha bezzásahového území neprodleně zvětšena na 30 % plochy NP a aby byl vytvořen závazný harmonogram pro další rozšiřování území ponechaného přírodnímu vývoji na nejméně polovinu rozlohy NP do roku 2030.
2014 - Dopis prezidenta Evropské sekce Společnosti pro biologii ochrany přírody předsedovi Parlamentu ČR
V dopise je opakovaně vyjádřena obava o osud NP Šumava, obzvláště pokud parlament schválí tzv. "senátní" návrh zákona o NPŠ. Je zde zdůrazněno, že podle vědeckých výzkumů by měla být bez lidských zásahů zachována zhruba polovina stávající plochy NPŠ. V dopise jsou důrazně připomenuty závazky ČR plynoucí z podpisu Úmluvy o biologické diverzitě, z členství ČR v EU a tedy povinnosti dodržování evropské legislativy a mezi řádky i možné následky plynoucí z nedodržování těchto norem a zákonů.
2014 - Komise Akademie věd ostře kritizuje senátní zákon o Šumavě
Znění senátního návrhu zákona o Národním parku Šumava je právně nedomyšlené a spíše vychází vstříc některým politikům s vazbami na místní podnikatelské skupiny, uvádí ve svém stanovisku Komise pro životní prostředí AV ČR. Návrh podle komise zcela pomíjí standardy středoevropských národních parků.
2014 - Dopis českých vědců politikům
Vědci zde zdůrazňují, že odborné nároky na zařazení do jádrové zóny splňuje 52% území NPŠ. Ostře se vymezují proti senátnímu návrhu zákona o NPŠ, který by snížil ochranu vzácné přírody tím, že by omezil regulaci výstavby a razantně zmenšil plochy, kde je příroda ponechána přirozeným proměnám bez lidských zásahů, z dosud platných zhruba 30% na pouhých 22% rozlohy NP. Dopis podepsali snad všichni vědci v ČR, kteří se zabývají nějakým aspektem biodiverzity, potažmo ochrany přírody: 33 univerzitních profesorů, 24 docentů, 9 ředitelů ústavů AV ČR nebo univerzit atd.
2014 - Ekonomická studie anglické firmy EFTEC o NPŠ (Eur. J. Environ. Sci.)
Studie anglické firmy EFTEC, která pro své zákazníky zpracovává hodnocení ekonomických nákladů, přínosů a řešení při rozhodování o krajině a přírodních zdrojích, zpracovala studii ekonomických dopadů tří variant péče o NP Šumava: stávající stav, současný návrh zákona, návrh vědců.
        Vlastní studie v anglickém jazyce
        Tisková zpráva o studii v českém jazyce
        Výtah hlavních bodů studie v českém jazyce
        Prezentace autora, Iana Dickieho, v anglickém jazyce na TK 20.1.2014
        Prezentace Dickieho a Kindlmanna v českém jazyce na TK 20.1.2014
2013 - Rezoluce Světového kongresu Wild10, Salamanca, Španělsko
Účastníci Světového kongresu o divočině (přes 1500 delegátů) vyjadřují obavu, že „senátní“ návrh zákona by otevřel velké plochy NP Šumava developerům a byl by hrozbou pro místní biodiverzitu. Přijetí takového zákona by znamenalo odstranění NP Šumava ze seznamu mezinárodně uznávaných národních parků. Účastníci vyzývají vládu ČR a zákonodárce, aby zajistili, že všechny nové právní předpisy, plán péče a zonace budou chránit alespoň 30% plochy NPŠ okamžitě a alespoň 50% do roku 2030.
2012 - Dopis Společnosti pro biologii ochrany přírody předsedovi vlády ČR
Společnost pro biologii ochrany přírody sdružuje přes 5000 odborníků na biodiverzitu a profesionálních pracovníků v ochraně přírody z celého světa. V dopise se připomíná, že v době, kdy ČR předsedala EU, se členské státy zavázaly, že dosud zbývající plochy divoké přírody v Evropě, mezi něž patří i jádrové zóny NPŠ, je nutno zachovat a poskytnout jiijm nejvyšší míru ochrany.
2012 - Rezoluce Společnosti pro biologii ochrany přírody ohledně NPŠ
Společnost pro biologii ochrany přírody vyzývá českou vládu k zastavení všech aktivit na územích, jež by na základě vědeckých doporučení měla být bezzásahová a k zastavení projektu lanovky na Hraničník. Vybízí Evropskou komisi, světovou vědeckou obec i prosté obyvatele k vyjádření podpory šumavské přírodě.
2012 - Dopis 72 ředitelů národních parků
Dopis podepsalo 72 významných profesionálních pracovníků zabývajících se nějakým způsobem ochranou přírody - jsou mezi nimi ředitelé mnoha evropských národních parků, ředitelé WWF, Birdlife Europe, Planta Europa Foundation, IUCN Wilderness Specialist Group, PAN Parks Foundation, European Nature Trust a mnozí další.
2012 - Dopis ředitele Světové komise pro chráněná území (WCPA)
Nikita Lopoukhine, ředitel WCPA, vyjadřuje znepokojení nad tím, že nový návrh zákona o NPŠ umožní kácení na 2/3 jeho území a na jádrové zóny zbude pouhých 22%. Upozorňuje na to, že tím ČR porušuje závazky vzniklé podpisem Úmluvy o biologické rozmanitosti a Aichi cílů.
2012 - Druhé vyjádření České společnosti entomologické k současné situaci ochrany přírody v NP Šumava
ČSE opět varuje před kroky omezujícími ochranu přírody v NPŠ, nesouhlasí s vynětím trasy pro lanovku z Klápy na Hraničník, vyjadřuje zásadní nesouhlas především s účelovým vyjímáním nejcennějších částí přírody pro volné aktivity developerů a trvá na upřednostňování zájmů ochrany přírody nad zájmy jednotlivců.
2011 - Stanovisko pracovníků Centra pro výzkum biodiverzity k otázce regulace kůrovcové gradace v Šumavském národním parku
Přes sto předních českých vědců zabývajících se výzkumem biodiverzity, sdružených v Centru excelence, vyjadřuje své stanovisko, že v jádrových zónách NPŠ způsobí lidská intervence nedozírné škody na biodiverzitě.
2011 - První vyjádření České společnosti entomologické k současné situaci ochrany přírody v NP Šumava
Česká společnost entomologická, mající v současné době 830 členů, zásadně nesouhlasí s nedodržováním či účelovým měněním konkrétního managementu v jednotlivých zónách ochrany přírody a především s oddalováním smysluplného řešení logické zonace NPŠ, odpovídající moderním biologickým poznatkům a trendům v evropské i světové ochraně přírody.
2011 - Dopis České společnosti pro ekologii na podporu funkční ochrany přírody v NP a CHKO Šumava
Česká společnost pro ekologii, mající v současné době přes 200 členů, zásadně nesouhlasí s prolomením hranice bezzásahovosti zhruba na 25% území NPŠ. Signatáři se domnívají, že na území NPŠ by měly být zohledňovány a využívány aktuální vědecké poznatky ochrany kulturního a přírodního dědictví a především respektován účel, pro který byl NPŠ zřízen. Jinak hrozí porušení principů a etiky ochrany přírody obecně. Dopis podepsalo 3381 jednotlivců, z valné většiny vědců z ČR i zahraničí a podpořilo jej 11 českých a zahraničních institucí zabývajících se profesionálně ochranou přírody a 8 vědeckých společností s biologickým zaměřením.
2009 - Dopis účastníků Evropského kongresu biologie ochrany přírody
Dopis účastníků Evropského kongresu biologie ochrany přírody předsedovi vlády ČR (kongresu se zúčastnilo 1200 delegátů ze všech evropských zemí). Signatáři apelují na zachování bezzásahovosti v jádrových zónách NPŠ.
2009 - Stanovisko vědců k prohlášení Miloše Zemana o Šumavě
Dopis 35 předních českých vědců zabývajících se výzkumem biodiverzity Miloši Zemanovi, v němž zpochybňují jeho tvrzení o “škodách” na produkci dřeva v NPŠ. Vědci upozorňují, že lesy NP Šumava nejsou hospodářskými lesy a nelze je tedy s nimi srovnávat. Podle vědců by se Miloš Zeman měl vyjadřovat k věcem, kterým rozumí.